Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z przepisem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorami Państwa danych osobowych są:

 1. Paweł Krysmann, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Krysmann, ul. 27. Grudnia 11/6 61-737 Poznań, NIP: 7792189139
 2. Anna Smogorzewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Smogorzewska, ul. Jackowskiego 33/5a, 60-513 Poznań, NIP: 7812015047,

działający wspólnie jako Krysmann Smogorzewska Kancelaria Adwokacka (Administrator).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a także realizacji obowiązków nałożonych prawem na Administratora.

Administratorzy będą przetwarzać Państwa dane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umów świadczenia obsługi prawnej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

We wskazanych celach dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom działającym na zlecenie Administratora,
 2. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, pocztową i księgową Administratora,
 3. bankom,
 4. organom administracji publicznej.

Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie zapisem § 5 pkt 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, przez okres 1 roku od wykonania zlecenia, za wyjątkiem dokumentów mogących stanowić podstawę odpowiedzialności adwokata, które będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, poznania ich pochodzenia, celów przetwarzaniadanych oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających,
 2. sprostowania danych,
 3. usunięcia danych, jeżeli nie są potrzebne w celach wskazanych powyżej oraz upłynął czas, uprawniający Administrator do ich przechowywania,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. uzyskania kopii danych w powszechnie używanym formacie oraz prawo żądania przesłania danych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia),
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to także prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania.

W przypadku uznania, że postępowanie Administratora narusza przepisy ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: kancelaria@krysmannsmogorzewska.pl